Vuosikokous / Årsmöte 24.4.2018

03.04.2018

KUTSU vuosikoukseEn / kallelse till årsmöte

Paikka ja aika / Plats och ort

 

Tarkkisten kyläyhdistys ryn jäsenet kutsutaan täten yhdistyksen vuosikokoukseen, joka pidetään huhtikuun 24 päivä alkaen klo 18.30 Partiolaisten talolla, Stensböle, Porvoo.

 

Tarkis byaföreningens medlemmar kallas till föreningens årsmöte den 24 april klockan 18.30 Fribytarnas lokal, Stensböle, Borgå.

 

Vuosikokouksessa käsitellään oheisen esityslistan mukaiset sääntömääräiset asiat ja sääntömuutosehdotus. Vid årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt bifogade föredragningslista och ändringsförslag av föreningens stadgar.

 

Porvoossa 3. maaliskuuta 2018 / Borgå den 3 mars 2018.

Tarkkisten kyläyhdistys ry:n hallitus / Tarkis byaförening rf / styrelse

 

ESITYSLISTA / FÖREDRAGNINGSLISTA

 

1§               Avataan kokous / Mötets öppnande

 

2§               Valitaan kokouksen puheenjohtaja / Val av ordförande för mötet

 

3§               Valitaan sihteeri, pöytäkirjan tarkastaja ja kaksi ääntenlaskijaa / Val av sekreterare, protokolljusterare och två rösträknare för mötet

 

4§               Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet.

 

5§               Hyväksytään kokouksen työjärjestys / Godkännande av arbetsordning för mötet.

 

6§               Tilivuoden 1.1.2017 – 31.12.20176 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittely / Bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskningsberättelse presenteras

 

7§               Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuunvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille / Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningskyldiga

 

8§               Vahvistetaan toimintasuunnitelma, päätetään liittymismaksu, venepaikkamaksu ja jäsenmaksu sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 /  Fastställande av verksamhetsplan, anslutningsavgift, avgift för båtplats, medlemsavgiftens storlek samt budget 2018

 

9§               Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenien valitseminen / Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen

 

10§            Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies / Val av verksamhetsgranskare och  suppleant  

 

11§            Päätetään kokous / Mötet avslutas.

13.04.2019Vuosikokouskutsu 2019
20.05.2018Tarkkistenrannan vesi on todettu uimakelpoiseksi
20.05.2018Laskut venepaikoista on lähetetty
03.04.2018Vuosikokous / Årsmöte 24.4.2018
05.10.2017Kyläyhdistys Facebookissa sekä Instagramissa
16.11.2017Tarkkisen Kyläuutiset Marraskuu 2017